اعضای افتخاری انجمن طراحان فیلم سینمای ایران

(طراحان صحنه/طراحان لباس)

هورلقا اعتصام
خسرو  خورشیدی
علی  عابدینی
تهمینه  میرمیرانی