اعضای افتخاری انجمن طراحان فیلم سینمای ایران

(طراحان صحنه/طراحان لباس)

خسرو  خورشیدی
تهمینه  میرمیرانی