انجمن صنفی طراحان فیلم سینمای ایران

IRANIAN FILM DESIGNERS GUILD

اخبار و اطلاعات

اعضای انجمن

شیوا رشیدیان
مجید علی اسلام
الهام معین
امیرحسین دوانی
زهره رحمانی
منصوره یزدان جو
امین جهانی
مجید شهبازی
امیر ملک پور
شهرام قدیری فرد
امیرحسین قدسی
گلناز گلشن

پژوهش