اعضای درگذشته انجمن طراحان فیلم سینمای ایران

(طراحان صحنه/طراحان لباس)

الهام  عسگری شکیب
جلیل  فتوحی نیا