فرهنگی

 

آیین نامۀ کارگروه فرهنگی انجمن صنفی طراحان فیلم

 

مقدمه:
براساس بندهای 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 ، 17 و 18 از مادۀ 3 و بند 10 ازمادۀ 11 اساسنامۀ انجمن صنفی طراحان فیلم، مصوب 16 / 10 / 1397 ، این آیین نامه با هدف ارتقاء سطح کیفی انجمن از طریق برنامه ریزی هدفمند و مشارکت گستردۀ اعضای انجمن تدوین شده است.


اهداف:
1 . شناخت هرچه بیشتر حرفۀ طراحی صحنه و لباس ازجنبههای گوناگونِ تاریخی، هنری، فنی، صنفی و…، همچنین توجه به ابعاد نظری و عملی این حرفه.
2 . آشنایی با تجربیات و آثار طراحان معتبرصحنه و لباس فیلم در ایران و جهان به منظور ارتقاء دانش اعضا.
3 . ایجاد زمینۀ گفت وگو و تبادل نظرِ مستمر و فعال میان اعضا پیرامون طراحی و مسائل مرتبط با آن و بهرهگیری از تجربیات طراحان پیشکسوت و تأثیرگذار.
4 . ارتقاء سطح آموزشی و روزآمدکردن دانش نظری و عملی اعضا در حوزۀ طراحی صحنه و لباس فیلم.
5 . فراهم کردن امکانات نظری و عملی برای طراحان فیلم سینمای ایران برای انجام بهترو دقیقترِ فعالیتِ حرفهایِ خود.


وظایف:
1 . پژوهش در ابعاد و جوانب مختفِ طراحی صحنه و لباس و ارائۀ آن بهصورت تألیف، ترجمه یا برگزاری نشست و همایش.
2 . برگزاری نشستهای آموزشی (نظری و عملی).
3 . برگزاری نشستهای نقد و بررسی طراحی صحنه یا لباسِ آثار ایرانی یا خارجی با حضور صاحبنظران و –درصورت امکان- صاحبانِ آثار.
4 . برگزاری برنامه های مشترکِ گفت وگو و تبادل نظر با تشکلهای سینمایی، به ویژه تشکل دستیاران طراحی و تشکل طراحان جلوه های ویژه، در جهتِ ارتقاء سطح کیفی حرفۀ طراحی.
5 . بزرگداشتِ طراحانِ پیشکسوت و تأثیرگذار.
6 . برپایی نمایشگاه سالانه از طراحیهای اعضای انجمن.
7 . انتخاب سالانۀ آثار برگزیدۀ اعضای انجمن از میان فیلمهای به نمایش درآمده.
8 . دعوت از طراحانِ معتبر خارجی برای آشنایی بیشتر با تجربیات آنها و امکان گفتوگوی مستقیم.
9 . برگزاری تورهای بازدید از امکاناتِ سخت افزاریِ طراحی در داخل یا خارج از ایران؛ شهرک های سینمایی، استودیوها و…
10 . ایجاد آرشیو زندگینامه و آثار طراحان ایرانی و روزآمدکردن مستمرِ آن در سایت انجمن.
11 . ایجاد کتابخانۀ مجازی از مقالات و کتابها (فهرست ها، منابع و نسخه های پی دی اف) و آرشیو فیلمهای آموزشی و پشت صحنه در حوزۀ طراحی صحنه و لباس.
21 . برقراری ارتباط با مراکز آموزش عالی طراحی صحنه و لباس و کمک به تدوین نظام آموزشی مناسب.


ترکیب اعضا و مدیریت کارگروه:

کارگروه فرهنگی از دوبخش تشکیل میشود:
1 . شورای طرح و برنامه
2 . شورای اجرایی
1 . شورای طرح و برنامه:
وظیفۀ این شورا بررسی، پردازش، تصویب و نظارت بر حسن اجرای طرحهای پیشنهادی از طرف اعضای شورا یا هریک از اعضای انجمن است و تعیین اولویتها؛ چه برای برنامه های بلندمدت (سالانه) و چه کوتاه مدت (مناسبتی و پیش بینی نشده).
این شورا متشکل از 5 نفر است: یک نفر عضو هیئت مدیره (رئیس کارگروه فرهنگی) و 4 نفر منتخب هیئت مدیره از میان داوطلبانِ عضو انجمن.
جلسات شورا با حضور حداقل 3 عضو رسمیت می یابد ومصوبات نیازمند تأیید حداقل 3 عضو است.
اجرای مصوبات مشروط به تأیید و تصویب هیئت مدیرۀ انجمن است.
صورتجلسات باید به امضای اعضا برسد و در آرشیو کارگروه نگهداری شود.
2 . شورای اجرایی:
وظیفۀ این شورا برنامه ریزی، زمانبندی، تعیین بودجۀ مورد نیاز و اجرای طرحهای مصوب شورای طرح و برنامه است.
این شورا متشکل از 7 نفر است: رئیس کارگروه فرهنگی (که مسئولیت این شورا را هم به عهده میگیرد) و 6 نفر منتخب هیئت مدیره از میان داوطلبانِ عضو انجمن.
تقسیم کار برای اجرای طرحهای مختلف (هماهنگی، اطلاعرسانی و…) با توافق اعضا و مسئولیت رئیس شورا انجام میشود.
در موارد خاص میتوان از دیگر اعضای انجمن یا افراد غیرعضو برای همکاری دعوت کرد.
جلسات شورا با حضور حداقل 4 عضو رسمیت می یابد ومصوبات نیازمند تأیید حداقل 4عضو است.
اجرای مصوبات مشروط به تأیید و تصویب هیئت مدیرۀ انجمن است.
صورتجلسات باید به امضای اعضا برسد و در آرشیو کارگروه نگهداری شود.
مقررات:
1 . اعضای شوراها برای مدت یک سال انتخاب میشوند و تمدید فعالیتشان بلامانع است.
2 . هر طرح باید به صورت مکتوب و در صورت امکان همراه با شرح جزئیات اجرایی و برآورد هزینۀ مورد نیاز در اختیار شورای اجرایی قرار بگیرد.
3 . تأمین هزینه های اجرای برنامه ها و فعالیت های مصوب کارگروه فرهنگی به عهدۀ کارگروه مالی از محل اندوختۀ مالی انجمن یا جذب حمایت های مالی –مشروط به تأیید کارگروه مالی- است.
4 . کارگروه فرهنگی موظف است براساس پیش بینیِ طرحها و برنامه های مصوب و متناسب با بودجۀ انجمن، برآوردی از بودجۀ سالانۀ خود را 6 هرماه پس از مجمع عمومی به کارگروه مالی ارائه کند.
5 . شورای اجرایی باید از تمام برنامه های اجراشده علاوه بر گزارش مکتوب، در صورت امکان مستندِ صوتی و تصویری تهیه و در آرشیو نگهداری کند. دسترسی و استفادۀ شخصی از آرشیو برای تمامی اعضای انجمن آزاد، اما باز نشر آن مشروط به مجوز کارگروه است.
6 . کارگروه فرهنگی موظف است یک ماه قبل از برگزاری مجامع عمومی سالانه گزارش مکتوب خود را به هیئت مدیره اعلام کند.
7 / 3 / 1398