کارگروه فرهنگی به جهت فراهم ساختن زمینه مشارکت جمعی و داوطلبانه اعضای انجمن در امور فرهنگی و صنفی، مطابق با اساسنامه انجمن صنفی طراحان فیلم ایران، مصوب تاریخ شانزدهم دی ماه هزار و سیصد و نود و هفت و برنامه ریزی برای این منظور شکل گرفته است. فعاليـت هـاي ايـن كـارگروه در حوزه هـاي آمـوزش عمـومي- تخصصـي، پژوهش، تبليـغ و تـرويج برنامـه هـاي فرهنگـي، هنـری و قالبهــاي اجرايــي مــوثر در گســترش و تقويــت فعاليتهــاي فرهنگــي بــه منظــور ارتقاء ســطح كيفــي انجمن خواهــد بــود. گفتنــي اســت حــوزه فعاليــت برنامــه هــاي مصــوب ايــن كــارگروه، مشــمول تمــامي اعضاء صنف خواهــد بــود. كارگروه موظف به تشكيل ماهانه جلسات و ارائه گزارش فعاليتها به هیئت مدیره است. بــديهي اســت از تــاريخ تصــويب ايــن آئــين نامــه، تصــميم گيــري پيرامــون سياســتگذاري فعاليتهــاي فرهنگــي بر عهده اين كارگروه مي باشد.  

 

آیین نامه کارگروه فرهنگی و اطلاع رسانی در لینک زیر قابل مشاهده است.

 

آیین نامۀ کارگروه فرهنگی و اطلاع رسانی 1402.pdf