آیین‌نامه عضویت، تمدید، تعلیق و لغو عضویت در انجمن صنفی طراحان فیلم

............................................................................................................................................................

 

«فصل یکم- مقدمه»

 

در چارچوب اساسنامه انجمن، مصوب مجمع‌عمومی مؤسس در تاریخ 1397/10/16 به ویژه بندهای 5 و 6 از ماده 4 و بند 3 از ماده 5، هدف از تدوین این آیین نامه، تعیین شرایط و نحوه عضویت افرادی است که می خواهند در این حرفه مشغول به کار شوند یا به صورت مستمر در حال فعالیت حرفه ای هستند؛ همچنین پیش بینی شرایط و نحوه بررسی تعلیق و لغو عضویت طراحانی است که به عضویت انجمن درآمده اند.

 در تنظیم این آیین‌نامه، با استناد به هویت صنفی انجمن طراحان فیلم:

1. صرفاً اشتغال به حرفه به عنوان معیار اصلی درنظر گرفته شده است (بند5 ماده4 اساسنامه) * منظور از اشتغال، انجام حرفه طراحی صحنه یا لباس در یک پروژه سینمایی، تلویزیونی و موارد مشابه در قبال عقد قرارداد و  دریافت دستمزد است.

2. کیفیت طراحی و توانایی فنی و هنری طراح در برخورداریِ افراد واجد شرایط از حقِ عضویت در انجمن، نقشی ندارد؛ هرچند که انجمن، خود را موظف می داند در ارتقای توانایی های فنی و هنری اعضاء و کیفیت طراحی فیلم ها در سینمای ایران تلاش کند( بندهای 12، 13، و 16 ماده 3 اساسنامه).

3. مدارک تحصیلی مرتبط و کسب تجربه عملی از طریق دستیاری طراحان فیلم، در پذیرش اعضا مورد نظر قرار گرفته می شود.

 

«فصل دوم - عضویت»

 

ماده ۱- عضویت در انجمن:

پذیرش افراد به عنوان عضو انجمن صنفی طراحان فیلم با دو عنوان صورت می‌پذیرد:

الف . عضو اصلی

ب . عضو افتخاری

 

ماده ۲- شرایط عمومی عضویت :

 

1 . تابعیت ایران.

2 . حداقل سن: 22 سال تمام.

3 . متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

4 . حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم متوسطه.

5 . نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.

6 . تکمیل برگه درخواست عضویت و تحویل آن به دفتر انجمن و دریافت رسید.

7 . قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه عضویت و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

8 . پرداخت هزینه ثبت‌نام، حق‌عضویت و سهم اشتغال سالانه.

  (سهم اشتغال مبلغی است که هر عضو باید سالانه در صورت کسب درآمد از  موارد زیر بپردازد:

  طراحیِ هر فیلم بلند سینمایی یا تلویزیونی، سریال برای پخش از تلویزیون یا شبکـه خانگی، آگهی‌های تبلیغـاتی.)

تبصره:  تعرفۀ ثبت نام، حق عضویت و سهم اشتغال در هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی تعیین می شود.

 

ماده 3- شرایط خاص عضویت :

 

الف . عضو اصلی

1 . طراحی حداقل ۲ فیلم سینمایی.

تبصره1: طراحانی که فارغ‌التحصیل کارشناسی یا بالاتر رشته‌های طراحی صحنه یا لباس از مراکز آموزش عالی مورد تائید وزارت علوم باشند و افرادی که در حداقل 8 فیلم بلند سینمایی در حداقل 4 سال (زیر نظر و با تائید کتبی اعضای رسمی انجمن) به عنوان دستیار اول طراح فعالیت کرده باشند، با سابقه فقط 1 فیلم بلند سینمایی می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۲: برای متقاضیانی که برای عضویت در انجمن از امتیاز دستیار اول بودن استفاده می‌کنند، سابقه دستیاری طراح در حداقل 2 فیلم بلند سینمایی الزامی بوده و هر 500 دقیقه سریال داستانی یا 5 فیلم کوتاه داستانی یک فیلم سینمایی محسوب خواهد شد.

2 . از تاریخ پایان قراردادِ آخرین فیلم سینمایی متقاضی نباید بیش از ۲ سال گذشته شده باشد.

3. برای اعضای اصلی کارت عضویت انجمن صادر می‌شود. مدت اعتبار کارت یک سال است که از اول مرداد هر سال آغاز می شود و در پایان دوره اعتبار درصورتِ رعایت شرایط و انجام تعهداتِ عضو، تمدید می‌شود.

 

ب . عضو افتخاری

1. طراحانی که در طول 25 سال سابقه فعالیت حرفه ای حداقل 10 فیلم سینمایی را طراحی کرده باشند و از پایان آخرین قراردادشان به عنوان طراح صحنه یا طراح لباس 3 سال گذشته باشد، پس از رسیدن به 65 سالگی می توانند در صورت تمایل عضویت افتخاری انجمن طراحان فیلم سینمای ایران را بپذیرند.

تبصره ۱: هر ۵۰۰ دقیقه سریال داستانی ۱ فیلم سینمایی محسوب می شود.

تبصره ۲: فارغ از شرایط مذکور، در موارد استثنایی مانند بیماری، ازکارافتادگی و … تشخیص کارگروه و تصویب هیئت مدیره برای تبدیل عضویت اصلی به افتخاری کفایت می‌کند.

2. عضو افتخاری از کلیه امتیازات عضو اصلی برخوردار است، جز حق رأی در مجامع‌عمومی و کاندیداتوری برای عضویت در هیئت مدیره و بازرس انجمن.

3. درمورد اعضای واجد شرایط برای عضویت افتخاری، کارگروه عضویت در خصوص تشکیل پرونده، اعلام به هیئتت مدیره و صدور کارت اقدام می‌کند.

4 . به اعضای افتخاری هرساله، در اول مرداد ماه، از طرف هیئت مدیره کارت عضویت افتخاری تقدیم می‌شود.

5. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت سالانه و سهم اشتغال معاف هستند.

 

ماده 4 - درخواست عضویت:

 

1. متقاضیِ عضویت در انجمن، باید شخصاً نمون‌برگۀ درخواست عضویت را شامل مشخصات و فهرست کامل آثارش- پر کند و تصویر قرارداد(های) آخرین سال فعالیت خود را به ضمیمه دیگر مدارک به منشی انجمن تحویل دهد و رسید دریافت کند. تبصره: متقاضیان عضویت در انجمن جهت تشکیل پرونده ملزم به پرداخت 25% از مبلغ تعرفه ورودی تعیین شده هر سال انجمن به عنوان هزینه تشکیل پرونده می باشند که درصورت موافقت هیئت مدیره با عضویت ایشان این مبلغ از ورودی اولیه کسر می گردد.

2 . درخواست کتبیِ متقاضی عضویت در اولین جلسۀ کارگروه – حداکثر پس از دو هفته – بررسی شده و در صورت لزوم، کسری‌های احتمالی کتباً به متقاضی اعلام می‌شود.

3. کارگروه پس از بررسی نهایی، که حداکثر یکماه پس از تکمیل پرونده خواهد بود نظرخود را در خصوص موافقت یا مخالفت با عضویتِ (با ذکر دلیل) صادر و برای هیئت‌مدیره می‌‌فرستد.

4. هیئت‌مدیره در اولین جلسۀ خود  گواهی تأیید یا عدم تأیید عضویتِ متقاضی را (با ذکر دلایل) صادر می‌کند و نمون برگه تائیدیه را به کارگروه بازمی‌گرداند تا در پروندۀ عضو در کارگروه نگهداری شود.

تبصره: متقاضی عضویت در صورت اعتراض به رأیِ عدم تأیید می‌تواند شکایت خود را از طریق بازرس انجمن در اولین جلسه مجمع عمومی طرح کند. بازرس موظف به طرح شکایت در مجمع است. تصمیم مجمع در این موارد قطعی است.

5. کارگروه، ضمن اعلام موافقتِ انجمن با عضویتِ متقاضی، شماره حساب و دو هفته مهلت پرداخت هزینه ورودیه را به او اطلاع می دهد؛ با تاکید بر اینکه رسمیت عضویت، مشروط به پرداخت تعرفه ورودی و ارائه سند پرداخت است.

تبصره: در صورتی که متقاضی در مهلت مقرر اقدام به پرداخت تعرفه ورودی و دریافت کارت عضویت خود نکند، کارگروه برای آخرین بار به او یادآوری می‌کند و دو هفته فرصت می‌دهد. اگر باز هم متقاضی اقدام نکند یا دیرتر مراجعه کند، کارگروه به مدت یک سال از صدور کارت عضویت و ثبت نام او در فهرست اعضای انجمن خودداری خواهد کرد.

6. کارگروه عضویت پس از دریافت رسیدِ پرداختِ هزینه ورودیه در اولین فرصت (حداکثر 10روز) کارت عضویت را صادر و به شخص عضو، در قبالِ گواهی رسید، تحویل می دهد.

۷ . به منظور هماهنگی با روند تمدید عضویتِ بقیۀ اعضای انجمن، تاریخ پایان اعتبارِ کارتی که برای عضوِ تازه وارد صادر می شود، هم‌زمان باتاریخ پایان اعتبار اعضای دیگر، پایان تیر ماه هر سال خواهد بود.   

 

ماده 5 - «تمدید عضویت»

 

۱ . اعضاء برای تمدید عضویت در انجمن، علاوه بر رعایت مفاد اساسنامه، آیین‌نامه و شرایط کلی عضویت، موظفند حق عضویت سالانه و سهم‌ اشتغال تمام فعالیت‌های سال گذشته خود را - تا پایان اسفند- مطابق با تعرفه مصوب آخرین مجمع عمومی پرداخت نمایند.

۲ . اعلام کتبیِ فهرست کامل فعالیت سالِ گذشتهٔ هر عضو همراه با مشخصات مربوطه الزامی است؛ این فهرست شامل نام هر اثر (فیلم‌های بلند و کوتاه سینمایی و تلویزیونی، سریال و آگهی های تبلیغاتی)، نام کارگردان، تهیه کننده و تاریخ شروع و پایان تمام پروژه‌هایی است که تا پایان اسفند سال گذشته، قرارداد طراحی آنها به پایان رسیده باشد. 

تبصره: در مورد سریال‌ها به دلیل طولانی بودن مدت تولید، ۴ماه از هر قرارداد، معادل یک فیلم سینمایی محاسبه می شود و باید بر همین مبنا سهم ‌اشتغال سالانه (تا پایان اسفند) پرداخت شود.

۳ . آخرین مهلتِ اعلام فعالیت‌(ها) و پرداخت حق‌عضویت و سهم‌اشتغالِ اعضاء، اول تیرماه است.

۴ . این مهلت طی ۲نوبت آگهی در سایت و‌ صفحات مجازی انجمن در ۱۵اردیبهشت و ابتدای خرداد به اعضاء یادآوری می شود. همچنین در 20خرداد به اعضایی که تا آن زمان اقدام لازم را انجام نداده باشند، برای آخرین بار(به صورت مکتوب و مستقیم) اخطار داده می شود.

تبصره: هیئت مدیره می‌تواند براساس پیشنهاد کارگروه، با توجه به شرایط، این مهلت را برای برخی از اعضا تا حداکثر 3 ماه تمدید نماید.

۵ . فهرست اعضاء، و فعالیت(هایشان) در اول تیرماه به‌ صورت پی دی اف در صفحه ارتباطی انجمن در فضای مجازی(واتساپ) درج می شود. مسئولیت عدم ارسال اطلاعات، نادرستی و نقائص احتمالی اطلاعات دریافتی و عواقب آن با عضو مربوطه است.

۶ . کارگروه عضویت تا ۲۰ تیرماه پرونده‌ها را بررسی می‌کند؛ فهرست واجدین شرایط برای تمدید عضویت و اعضایی که تمدید عضویت شان به دلیل ناقص یا نادرست بودنِ اطلاعاتِ مندرج در پرونده شان میسر نیست، برای هیئت مدیره می فرستند. 

۷ . هیئت‌مدیره تا اول مردادماه بر اساس گزارش دریافتی از کارگروه عضویت، توسط دبیر هیئت مدیره اسامیِ اعضای واجد شرایط برای دریافت کارت عضویت را در واتساپ انجمن اعلام می کند؛ همچنین اسامی اعضایی را که بدون دلیل موجه در مهلت مقرر اقدام به تمدید عضویت نکرده باشند یا در مدارک ارسالی ایشان نواقص یا هر نوع ناراستی مشاهده شده باشد در واتساپ اعلام می‌کند و فرصت یک ماهه‌ برای اقدام یا رفع اشکالات در نظر گرفته می‌شود.

۸ . اعضایی که بدون دلیل موجه روند تمدید عضویتشان در ۱۵ مرداد به انجام نرسیده باشد، ملزم به پرداخت 2برابری تعرفه های تعیین شده هستند.

۹ . اعضای انجمن برای دریافت کارت عضویت جدید می‌توانند شخصاً یا از طریق معرفی کتبی نماینده اقدام نمایند.

تبصره: کارت اعضایی که در زمان مقرر، روند تمدید عضویت را طی نموده ولی به هر دلیل برای دریافت آن مراجعه نکنند، در دفتر انجمن نگهداری خواهد شد.

 

ماده 6  تعلیق عضویت :

 

عضویت اعضا در موارد زیر تعلیق می‌شود:

1 . از دست دادن شرایط مندرج در مادۀ 4 اساسنامه

2 . عدم رعایت ضوابط حرفه‌ای و هتک حیثیت حرفه به تشخیص هیئت مدیره

3. حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قانونی کشور، مراجع حل اختلاف قانون کار و شورای داوری خانه سینما

4. عضویتِ  اعضایی که روند تمدید عضویتشان را در مهلت مقرر کامل نکرده باشند و پس از اخطار و مهلتِ 1 ماهه ای که کتباً از طرف دبیر هیئت مدیره با ذکر دلیل به ایشان ابلاغ می شود، همچنان اقدامی نکنند یا توضیح قابل قبولی ارائه ندهند، با تصویب هیئت مدیره به حالت تعلیق درمی آید و به ایشان ابلاغ می شود.

چنانچه تا یک سال از ابلاغ اخطار نهایی باز هم اقدامی صورت نگیرد، هیئت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.

5. عدم اشتغال و استمرارِ فعالیت عملی به عنوان طراح صحنه یا طراح لباس در یک فیلم‌ سینمایی به مدت ۳ سال از پایان آخرین قرارداد.

تبصره: طراحی سریال (تلویزیونی یا شبکه خانگی) حداقل به مدت 500 دقیقه، یا طراحیِ 2 فیلم داستانی تلویزیونی، یا طراحی 10 فیلم کوتاه، یا طراحی 20 آگهی تبلیغاتی هریک معادل یک فیلم سینمایی محسوب می شود. محاسبه و تأیید یا عدم تأییدِ کمیتِ مجموع فعالیت هرعضو با کارگروه عضویت است که کتباً در پروندۀ عضو ثبت می شود و نظر نهایی با هیئت مدیره است.

6. هیئت مدیره موظف است در صورت تعلیق هر عضو، مراتب را در اولین فرصت توسط دبیر، کتباً و رسماً با ذکر دلیل به اطلاع او برساند.

7. عضوِ تعلیقی می‌تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع‌عمومی مطرح کند. تصمیم مجمع عمومی قطعی است.

8. افرادِ تعلیق عضویت شده تا رفع تعلیق از حق رأی در مجمع عمومی و برخورداری از امتیازات متعارف(دریافت بلیط جشنواره، دریافت وام، حضور در صفحات مجازی انجمن و ...) محروم می شوند ولی متعهد به انجام تعهدات قبلی (مثل بازپرداختِ وامِ دریافتی یا ...) هستند.

9. رفع تعلیق عضوی که بدلیل عدم پرداخت بموقع هزینه ها تعلیق شده باشد منوط به پرداخت دوبرابری هزینه ها خواهد بود.

 

7 - لغو عضویت :

 

1. چنانچه عضو تعلیقی پس از دریافت توضیح و دلایل کتبی و رسمی هیئت مدیره، مبنی بر تعلیق عضویت، تا پیش از برگزاری مجمع سالیانه اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیئت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.

2 . لغو عضویت به درخواست هیئت‌مدیره باید به تصویب مجمع‌عمومی برسد. 

3 . لغو عضویت باید توسط هیئت‌مدیره به عضو لغو عضویت‌شده، بازرس و نهادهایی که با انجمنن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند، به ‌صورت کتبی اعلام شود.

4. لغو عضویت تاثیری بر تداوم اجرای تعهدات قبلی (مثل بازپرداخت وام دریافتی و ...) عضو به انجمن نخواهد داشت.

5. افرادی که لغو عضویت شده اند در صورت درخواست عضویتِ دوباره علاوه بر لزوم طی مراحل 2-6 مندرج در ماده 4(درخواست عضویت)؛ ملزم به پرداخت بدهی های مالی دوره عضویت پیشین خود به میزان مصوب همان سال هستند.

 

 

« فصل سوم - سایر مقررات »

 

1. اجرای این آیین‌نامه، برعهده کارگروهی به ترتیب زیر است که توسط هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

 نایب‌ رئیس هیئت‌مدیره و خزانه ‌دار و حداقل ۳ نفر و حداکثر 7 نفراز اعضای با سابقه انجمن.

2 . جلسات کارگروه با حضور نایب رئیس یا خزانه‌ دار و حداقل 2 عضو دیگر رسمیت می‌یابد.

تبصره: مسئولیت برگزاری جلسات، تدوین صورتجلسه‌ها، تشکیل پرونده برای اعضا و نظم بخشیدن و نگهداری از تمامی اسناد و مدارک کارگروه با نایب رئیس انجمن است.

3. در موارد پیش‌بینی نشده و استثنایی، تصمیم یا اقدام لازم از سوی کارگروه به هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌شود ولی مسئولیت اقدام با هیئت مدیره است که در برابر اعضا و مجمع‌عمومی، مسئول و پاسخگو خواهد بود.

4. برای تمامی مراحلِ عضویت، تمدید، تعلیق و لغو عضویت، نمون‌برگه‌های ویژه‌ای طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تبصره: الزامیست تمامی اسناد و مدارک مربوط به کارگروه عضویت باید در بایگانی فیزیکی و علاوه برآن به صورت فایل های دیجیتالی وحداقل یک نسخۀ بک‌آپ) نگهداری شود.

۵ . تمام اعضایی که سن ایشان بالاتر از 70 سال باشد از پرداخت حق عضویت سالانه و سهم اشتغال معاف خواهند بود.

۶ . کارگروه موظف است در پایان هر سال فهرست کامل نام اعضا، فعالیت‌(ها) و پرداخت‌(ها) را در قالب گزارش فعالیت سالانه از طریق هیئت مدیره به مجمع عمومی  ارائه نماید.

 

" این آیین نامه (اصلاحیه سال 1401) توسط اعضای کارگروه عضویت (امیر اثباتی، منصوره یزدان جو، احمد ساکت، امیرحسین حداد، لیلا نقدی پری، بابک کریمی طاری و آیدین ظریف) تدوین شد و در تاریخ 1401/02/05به تصویب هیئت مدیره انجمن (کامیاب امین عشایری، منصوره یزدان جو، کیوان مقدم، امیرحسین قدسی و آیدین ظریف) رسید. "