مدیرمسئول: منصوره یزدان جو
زیر نظر: کارگروه فرهنگی و اطلاع رسانی انجمن صنفی طراحان فیلم سینمای ایران
سردبیر: گلاره محمدی