اعضای اصلی هیئت مدیره ( دوره اول )1400-1398

 • رییس :کامیاب امین عشایری
 • نایب رئیس :امیرحسین قدسی
 • خزانه دار :آیدین ظریف
 • دبیر :کیوان مقدم
 • عضو اصلی :محسن نصرالهی

اعضای علی البدل هیئت مدیره

 • غزاله معتمد

بازرسین:

 • بازرس اصلی : لیلا نقدی پری
 • بازرس علی البدل : حمید شهیری

(آقای محمدرضا شجاعی بمدت کوتاهی خزانه دار انجمن بودند ، بعد از استعفای ایشان آقای آیدین ظریف در سمت خزانه دار جایگزین شدند)

 

اعضای اصلی هیئت مدیره ( دوره دوم )1402-1400

 • رییس :کامیاب امین عشایری
 • نایب رئیس :منصوره یزدان جو
 • خزانه دار :آیدین ظریف
 • دبیر :کیوان مقدم
 • عضو اصلی :امیرحسین قدسی

اعضای علی البدل هیئت مدیره

 • عضو علی البدل اول: محسن نصرالهی
 • عضو علی البدل دوم: امیر حسین حداد

بازرسین:

 • بازرس اصلی : فرامرز بادرامپور
 • بازرس علی البدل : جهانگیر میرزاجانی
 • بازرس علی البدل : سید احمد ساکت (از1 خرداد 1401)

 

اعضای اصلی هیئت مدیره ( دوره سوم )1404-1402

 • رییس :منصوره یزدان جو
 • نایب رئیس :لیلا نقدی پری
 • خزانه دار :حجت اشتری
 • دبیر :مرجان گلزار شهری
 • عضو اصلی :سیامک کاری نژاد
 • در تاریخ دوازدهم آذر ماه هزار و چهارصد و دو، آقای رضا مهدی زاده جایگزین آقای سیامک کاری نژاد شدند

اعضای علی البدل هیئت مدیره

 • عضو علی البدل اول: رضا مهدی زاده
 • عضو علی البدل دوم: سحر شهامت

بازرسین:

 • بازرس اصلی : نازنین خزاعی
 • بازرس علی البدل : جهانگیر میرزاجانی