آیین نامه کارگروه حقوقی انجمن صنفی طراحان فیلم

 

مقدمه:

بر اساس بندهای 1، 4، 7، 9، 12، 13، 14، 15 و 20 از ماده 3 و بند 10 از ماده 11 و بندهای 15 و 16 از ماده 14 اساسنامه انجمن صنفی طراحان فیلم، مصوب 16/10/1397، این آیین نامه با هدف پرداختن به ابعاد حقوقی مسائل مرتبط با انجمن و اعضای آن و ارتقاء آگاهی و دانش ایشان در این زمینه، تدوین شده است.

 

اهداف:

1/2. بررسی روزآمدِ مسائل و مشکلات حقوقیِ مرتبط با انجمن و اعضای آن در زمینه های گوناگون؛

از جمله: حقوق حرفه ای(شرایط عرفی و قانونی کار)، حقوق شغلی(قرارداد)، حقوق فرهنگی(مالکیت مادی و معنوی بر محصولات)، حقوق شهروندی(اشتغال، خدمات بیمه، بیکاری، بازنشستگی و ...)، حقوق تشکیلاتی(عضویت در صنف)، حقوق صنفی(در ارتباط با اصناف دیگر، خانه سینما، وزارت کار، سازمان سینمایی، صندوق اعتباری هنر و ...).

2/2. ارتقاء آگاهی و دانش اعضاء در مورد مسائل حقوقیِ مربوطه.

3/2. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای و خواست های قانونی اعضاء و کوشش در جهت استیفای آن.

 

وظایف:

1/3. تدوین تعریف شغلیِ حرفه های عضو انجمن و نظامنامه طراحی صحنه و طراحی لباس(شرح وظایف، مسئولیت ها و اختیارات طراح)

2/3. مذاکره با انجمن های صنفیِ مرتبط برای دستیابی به توافقنامه های حرفه ای/شغلی به نمایندگی از هیئت مدیره انجمن.

3/3.تدوین قراردادِ نمونه برای اعضای انجمن.

4/3. مذاکره با اصناف دیگر و تهیه کنندگان برای دستیابی به توافق در مورد قرارداد نمونه.

5/3. گردآوریِ موارد قانونی، مقررات و بخشنامه های مرتبط با اهداف و وظایف کارگروه.

6/3. انتشار متن های مرتبط و به اشتراک گذاشتن و انتقال تجربه های سودمند به اعضاء.

7/3. برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضاء.

8/3. راهنمایی اعضاء در اقامه دعوا یا دفاع از خود در مراجع داوری.

9/3. ایجاد شورای حل اختلاف*.

10/3.مشاوره به هیئت مدیره در امور حقوقی.

11/3. پیگیری دعاوی حقوقی به نمایندگی از هیئت مدیره.

ترکیب اعضاء و مقررات کارگروه:

1/4. کارگروه از 5 عضوِ منتخب هیئت مدیره، از میان داوطلبان یا مدعوین از سوی هیئت مدیره، تشکیل می شود و همواره رئیس- و در غیاب او دبیرِ- هیئت مدیره، به عنوان رابط کارگروه با مدیریت انجمن، در آن حضور دارد.

2/4. تداوم حضور اعضای کارگروه در دوره های متوالی، به شرط موافقت مدیریتِ هر دوره، بلامانع است.

3/4. اعضای کارگروه یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر از میان خود برمی گزینند.

4/4. کارگروه می تواند در صورت لزوم از فرد یا افرادی خارج از انجمن برای مشاوره های حقوقی و از اعضای انجمن برای همکاری در امور اجرایی دعوت کند.

5/4. جلسات کارگروه حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس کارگروه برگزار می شود و گزارش آن به اطلاع اعضای انجمن می رسد.

6/4. در صورتی که هر عضو 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشد، هیئت مدیره موظف است فرد داوطلب دیگری را دعوت به همکاری و جایگزین عضو قبلی کند.

 

این آیین نامه در تاریخ 16 اردیبهشت 1402 توسط کارگروه حقوقی(محسن شاه ابراهیمی، امیر اثباتی، احمد ساکت، آیدین ظریف و  شیما میرحمیدی) به هیئت مدیره انجمن ارائه شد.

 

..........................................................................................................................................................

*آیین نامه شورای حل اختلاف توسط کارگروه، تدوین و به تصویب مجمع عمومی می رسد.