شیرین بوریایی دوست


متولد بندر انزلی و مدرس طراحی لباس در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب است.

وی همچنین درکارگاه مشق هنر و نیز بصورت خصوصی به تدریس نقاشی می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09125361634

 Shirin.buriaei@gmail.com

shirin.buriaei