آیین‌نامة عضویت، تمدید، تعلیق و لغو عضویت در انجمن صنفی طراحان فیلم

......................................................................................................................................................

 

مقدمه:

در چارچوب اساسنامة انجمن، مصوب مجمع‌عمومی مؤسس در 16/10/1397 به‌ویژه بندهای 5 و6 از ماده4 و بند3 از ماده5، هدف از تدوین این آیین‌نامه، تعیین شرایط و نحوة عضویت افرادی است  که می‌خواهند در این حرفه مشغول به کار شوند یا به‌صورت مستمر در حال فعالیت حرفه‌ای هستند؛ همچنین پیش‌بینی شرایط و نحوة بررسی تعلیق و لغو عضویت طراحانی که به عضویت انجمن درآمده‌اند.

 

 در تنظیم این آیین‌نامه، با استناد به هویت صنفی انجمن طراحان فیلم:

1 .  صرفاً اشتغال به حرفه به عنوان معیار اصلی درنظر گرفته شده است (بند5 ماده4 اساسنامه) . منظور از اشتغال، انجام حرفة طراحی صحنه یا لباس در یک پروژة سینمایی، تلویزیونی و موارد مشابه در قبال عقد قرارداد و دریافت دستمزد است.

2 . کیفیت طراحی و توانایی فنی و هنری طراح در برخورداریِ افراد واجد شرایط از حقِ عضویت در انجمن، نقشی ندارد؛ هرچند که انجمن، خود را موظف می‌داند در ارتقای توانایی‌های فنی و هنری اعضا و کیفیت طراحی فیلم‌ها در سینمای ایران تلاش کند (بندهای 12، 13، و 16 ماده 3 اساسنامه).

3 . مدارک تحصیلی مرتبط و کسب تجربة عملی از طریق دستیاری طراحان فیلم، در پذیرش اعضا مورد نظر قرارگرفته می‌شود.

 

 عضویت در انجمن:

پذیرش افراد به عنوان عضو انجمن صنفی طراحان فیلم با دو عنوان صورت می‌پذیرد:

الف . عضو اصلی

ب . عضو افتخاری

 

شرایط عمومی عضویت :

 

1 . تابعیت ایران.

2 . حداقل سن: 22 سال تمام.

3 . متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

4 . حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم متوسطه.

5 . نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.

6 . تکمیل برگة درخواست عضویت و تحویل آن به دفتر انجمن و دریافت رسید.

7 . قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامة عضویت و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

8 . پرداخت هزینة ثبت‌نام، حق‌عضویت و سهم اشتغال سالانه.

    (سهم اشتغال مبلغی است که  هر عضو باید سالانه در صورت کسب درآمد از  موارد زیر بپردازد:

   طراحیِ هر فیلم بلند سینمایی یا تلویزیونی، سریال برای پخش از تلویزیون یا شبکـة خانگی، آگهی‌های     تبلیغـاتی.)           

   تعرفۀ ثبت نام، حق عضویت و سهم اشتغال در هر سال به پیشنهاد هیئت‌مدیره و با تصویب مجمع‌عمومی تعیین     می‌شود.

 

شرایط خاص عضویت :

 

الف . عضو اصلی

1 . طراحی 2 فیلم سینمایی.

تبصره: طراحانی که فارغ‌التحصیل رشته‌های طراحی صحنه یا لباس یا معماری‌داخلی یا معماری از مراکز آموزش‌عالی (مورد تأیید وزارت علوم) و افرادی که در حداقل 5 فیلم بلند سینمایی (زیرنظر و با تأیید کتبی اعضای رسمی انجمن) دستیاری طراحی کرده باشند، با سابقة فقط1 فیلم بلند سینمایی می‌توانند به عضویت انجمن صنفی درآیند.

2 . از تاریخ پایان آخرین قراردادِ آخرین فیلم سینمایی متقاضی نباید بیش از 3 سال گذشته شده باشد.

3. برای اعضای اصلی کارت عضویت انجمن صادر می‌شود. مدت اعتبار کارت یک سال است که از اول تیر ماه هرسال آغاز می‌شودو درپایان دورۀ اعتبار درصورتِ رعایت شرایط و انجام تعهداتِ عضو، تمدید می‌شود.

ب . عضو افتخاری

1 . طراحانی که حداقل 10 فیلم سینمایی را در طول حداقل 20 سال سابقة فعالیتِ حرفه‌ای طراحی

    کرده باشند و از پایان آخرین قراردادشان به عنوان طراح صحنه یا لباس بیش از 3 سال گذشته باشد،

     می‌توانند عضویت افتخاری انجمن صنفی را بپذیرند.

تبصره: هر 10 قسمت سریال) تلویزیونی یا شبکه نمایش خانگی) 1 فیلم سینمایی محسوب می شود.

2 . عضو افتخاری به تشخیص هیئت مدیره از کلیة امتیازات عضو اصلی برخوردار است، جز حق رأی در

     مجامع‌عمومی.

3 . به اعضای افتخاری هرساله، در اول تیرماه، کارت عضویت افتخاری تقدیم می‌شود.

4 . اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت سالانه معاف هستند.

5 . درمورد اعضای واجد شرایط برای عضویت افتخاری، کارگروه عضویت در خصوص تشکیل پرونده، اعلام به    هیئت‌مدیره و صدور کارت اقدام می‌کند.

6 . کارت صادره از طرف هیئت‌مدیره به عضو افتخاری تقدیم می‌شود.

 

 درخواست عضویت

 

1 . متقاضیِ عضویت در انجمن، باید شخصاً نمون‌برگۀ درخواست عضویت را -شامل مشخصات و فهرست کامل آثارش- پر ‌کند و تصویر قرارداد(های) آخرین سال فعالیت خود را به ضمیمۀ دیگر مدارک به منشی انجمن تحویل دهد و رسید دریافت کند.

2 . درخواست کتبیِ متقاضی عضویت در اولین جلسۀ کارگروه حداکثر پس از دو هفته- بررسی شده و در صورت لزوم، کسری‌های احتمالی کتباً به متقاضی اعلام می‌شود.

3 . کارگروه پس از بررسی نهایی، نظرخود را در خصوص موافقت یا مخالفت با عضویتِ متقاضی (با ذکر دلیل) صادر و برای هیئت‌مدیره می‌‌فرستد.

4 . هیئت‌مدیره در اولین جلسۀ خود  گواهی تأیید یا عدم تأیید عضویتِ متقاضی را (با ذکر دلایل) صادر می‌کند و نمون‌برگۀ تأییدیه را به کارگروه بازمی‌گرداند تا در پروندۀ عضو در کارگروه نگهداری شود.

تبصره: متقاضی عضویت در صورت اعتراض به رأیِ عدم تأیید می‌تواند شکایت خود را از طریق بازرس انجمن در اولین  جلسۀ مجمع‌عمومی طرح کند. بازرس موظف به طرح شکایت در مجمع است. تصمیم مجمع در این موارد قطعی است.

5 . کارگروه، ضمن اعلام موافقتِ انجمن با عضویتِ متقاضی ، شماره حساب و دو هفته مهلت پرداخت حق‌عضویت (ورودی) را به او اطلاع می‌دهد؛ با تأکید بر اینکه رسمیت عضویت، مشروط به پرداخت حق‌عضویت وارائۀ سند پرداخت است.

تبصره: در صورتی که متقاضی در مهلت مقرر اقدام به پرداخت حق‌عضویت و دریافت کارت عضویت خود نکند، کارگروه برای آخرین بار به او یادآوری می‌کند و دو هفته فرصت می‌دهد. اگر باز هم متقاضی اقدام نکند یا دیرتر مراجعه کند، کارگروه به مدت یک سال از صدور کارت عضویت و ثبت نام او در فهرست اعضای انجمن خودداری خواهد کرد.

6 . کارگروه عضویت پس از دریافت رسیدِ پرداختِ حق‌عضویت در اولین فرصت (حداکثر 10روز) کارت عضویت را صادر و به شخص عضو، در قبالِ گواهی رسید، تحویل می‌دهد.

 7 . به منظور هماهنگی با روند تمدید عضویتِ بقیۀ اعضای انجمن، تاریخ پایان اعتبارِ کارتی که برای عضوِ تازه‌وارد صادر می‌شود، هم‌زمان با تاریخ پایان اعتبار اعضای دیگر، پایان خرداد ماه هر سال خواهد بود. 

 

تمدید عضویت

1 . برای تمدید عضویت در انجمن اعضا علاوه بر رعایت مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و شرایط کلی عضویت، موظف به پرداخت هزینه عضویت سالانه و سهمِ اشتغالِ تمام فعالیت‌های سال گذشتۀ خود به مبلغ مصوب در آخرین مجمع عمومی تا پایان خرداد ماه هر سال می باشند.

 2 .  این مهلت طی دو آگهی در سایت و صفحات مجازی انجمن در 15 اردیبهشت و ابتدای خرداد ماه به اعضا یادآوری می شود، همچنین در 20 خرداد به اعضایی که تا آن زمان اقدام لازم را انجام نداده باشند، برای آخرین بار (به صورت مکتوب و مستقیم) یادآوری می‌شود.

تذکر: هیات مدیره میتواند با توجه به شرایط کلی این مهلت را برای حداکثر 3 ماه تمدید نماید.

3 . اعلام کتبیِ فهرست کامل فعالیت سال گذشتۀ هر عضو همراه با مشخصات مربوطه الزامی است؛ این فهرست شاملِ نام هر اثر (فیلم‌های بلند و کوتاه سینمایی و تلویزیونی، سریالِ تلویزیونی و شبکـة خانگی)، کارگردان، تهیه‌کننده و تاریخ شروع و پایان قرارداد، به ضمیمۀ تصویر نسخه‌ای از هر قرارداد که تا پایان اسفندِ سال گذشته قرارداد طراح در آن‌ها به پایان رسیده باشد.

4 . اعضای محترم انجمن برای دریافت کارت عضویت جدید میتوانند شخصاً یا از طریق معرفی کتبی نماینده همزمان با پرداخت مبالغ فوق الذکر اقدام نمایند.

تبصره 1:کارت ها صرفاً در ازای دریافت رسید تحویل داده می‌شود.

تبصره 2: اعضای محترمی که در زمان مقرر پروسه تمدید خود را طی نموده ولی به هر دلیل برای دریافت کارت مراجعه ننمایند، کارت ایشان بصورت امانت در دفتر انجمن نگهداری خواهد شد.

5 . کارگروه عضویت طی دو هفتۀ اول تیرماه  اسناد و مدارک دریافتی از اعضا را بررسی کرده و در صورت مواجهه با هر نوع اطلاعات غلط یا ناقص، گزارشی را آماده کرده و برای هیئت مدیره می‌فرستد.

6 . هیئت مدیره تا پایان تیرماه درصورت لزوم، بر اساس گزارش دریافتی از کارگروه عضویت، به اعضایی که در مهلت مقرر اقدام به تمدید عضویت خود نکرده باشند یا در مدارک ارسالی ایشان نواقصی مشاهده شده باشد توسط دبیر، اخطار کتبی فرستاده و 3 ماه فرصت جهت رفع ابهام و ایراد از تاریخ صدور نامه آغاز میشود.

7 . اعضایی که بدون دلیل موجه پس از مهلت مقرر برای تمدید عضویت اقدام کنند، ملزم به پرداخت دوبرابر تعرفه‌های تعیین شده هستند.

 

تعلیق عضویت :

عضویت اعضا در موارد زیر تعلیق می‌شود:

1 . از دست دادن شرایط مندرج در مادۀ 4 اساسنامه

2 . عدم رعایت ضوابط حرفه‌ای و هتک حیثیت حرفه.

3. حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قانونی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.

4 . عضویتِ  اعضایی که روند تمدید عضویتشان را در مهلت مقرر کامل نکرده باشند و پس از  اخطار و مهلتِ 3 ماهه‌ای که کتباً از طرف دبیر هیئت مدیره با ذکر دلیل به ایشان ابلاغ می‌شود، همچنان اقدامی نکنند یا توضیح قابل‌قبولی ارائه ندهند، با تصویب هیئت مدیره به حالت تعلیق درمی‌آید و به ایشان ابلاغ می‌شود. چنانچه تا یک سال از ابلاغ اخطار نهایی باز هم اقدامی صورت نگیرد، هیئت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.

5 . عدم اشتغال و استمرارِ فعالیت عملی به عنوان طراح صحنه یا لباس در  یک فیلم‌ سینمایی به مدت 3 سال از پایان آخرین قرارداد.

تبصره: طراحی سریال (تلویزیونی یا شبکه خانگی) حداقل به مدت 500 دقیقه، یا طراحیِ 2 فیلم داستانی تلویزیونی، یا طراحی 10 فیلم کوتاه، یا طراحیِ 20 آگهی تبلیغاتی هر یک معادل یک فیلم سینمایی محسوب می‌شود. محاسبه و تأیید یا عدم تأییدِ کمیتِ مجموع فعالیت هر عضو با کارگروه است که کتباً در پروندۀ عضو ثبت می‌شود و نظر نهایی با هیئت مدیره است.

6 . هیئت مدیره موظف است در صورت تعلیق هر عضو، مراتب را در اولین فرصت توسط دبیر، کتباً ورسماً با ذکر دلیل به اطلاع او برساند.

7 . عضوِ تعلیقی می‌تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسة مجمع‌عمومی مطرح کند. تصمیم

     مجمع‌عمومی قطعی است.

8 .  افرادِ تعلیق عضویت شده تا رفع تعلیق از دادن حق رأی در مجمع عمومی و برخورداری از امتیازات متعارف (دریافت بلیط جشنواره، دریافت وام، حضور در صفحات مجازی انجمن و ...) محروم می‌شوند ولی متعهد به انجام تعهدات قبلی (مثل بازپرداخت ِوامِ دریافتی یا...) هستند.

9 . رفع تعلیق عضوی که بدلیل عدم پرداخت بموقع هزینه ها تعلیق شده باشد منوط به پرداخت دوبرابری هزینه ها خواهد بود.

 

لغو عضویت :

1 . چنانچه عضو تعلیقی پس از دریافت توضیح و دلایل کتبی و رسمی هیئت مدیره، مبنی بر تعلیق عضویت، تا پیش از برگزاری مجمع سالیانه اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیئت‌مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع‌عمومی است.

 2 . لغو عضویت به درخواست هیئت‌مدیره باید به تصویب مجمع‌عمومی برسد.

3 . لغو عضویت باید توسط هیئت‌مدیره به عضو لغو عضویت‌شده، بازرس و نهادهایی که با انجمن و

    اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند، به‌صورت کتبی اعلام شود.

4 . لغو عضویت تاثیری بر تداوم اجرای تعهدات قبلی (مثل بازپرداخت وام دریافتی و ...) عضو به انجمن نخواهد داشت.

 

 عضویت دوباره :

1. افرادی که لغو عضویت شوند در صورت درخواست عضویتِ دوباره علاوه برلزوم طی مراحل 2-7 مندرج در بخش درخواست عضویت؛ ملزم به پرداخت بدهی حق اشتغال دورۀ عضویت پیشین خود به میزان مصوب همان سال هستند.

 

 

سایر مقررات:

1 . اجرای این آیین‌نامه، برعهدة کارگروهی به ترتیب زیر است که توسط هیئت‌مدیره برای مدت دو سال

     انتخاب می‌شوند:

     نایب‌رئیس (یا دبیر) هیئت‌مدیره و 4 نفر از اعضای با سابقة انجمن.

2 . جلسات کارگروه با حضور نایب رئیس و حداقل 2 عضو دیگر رسمیت می‌یابد.

تبصره. مسئولیت برگزاری جلسات، تدوین صورتجلسه‌ها، تشکیل پرونده برای اعضا و نظم بخشیدن و نگهداری از تمامی اسناد و مدارک کارگروه با نایب رئیس (یا دبیر) انجمن است.

3 . در موارد پیش‌بینی نشده و استثنایی، تصمیم یا اقدام لازم از سوی کارگروه به هیئت‌مدیره پیشنهاد

     می‌شود ولی در همة موارد مسئولیت اقدام با هیئت‌مدیره است که در برابر مجمع‌عمومی، مسئول و

     پاسخگو خواهد بود.

4 . برای تمامی مراحلِ عضویت، تمدید، تعلیق و لغو عضویت، نمون‌برگه‌های ویژه‌ای طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تبصره: حتی‌المقدور تمامی اسناد و مدارک مربوط به کارگروه عضویت باید در بایگانی فیزیکی و علاوه برآن به‌صورت فایل‌های دیجیتالی (و حداقل یک نسخۀ بک‌آپ) نگهداری شود.

 

..............................................................................................................................................................................

 

این آیین‌نامه (اصلاحیه سال 99) توسط اعضای کارگروه عضویت (امیر اثباتی، احمد ساکت، امیرحسین قدسی، غزاله معتمد و آیدین ظریف) تدوین شد و در تاریخ 18/3/1399 به تصویب هیئت‌مدیرة انجمن (کامیاب امین‌عشایری، امیرحسین قدسی، کیوان مقدم، محسن نصرالهی و آیدین ظریف) رسید.