دریافت فایل آیین‌نامه مالی و رفاهی

مقدمه؛
این آیین نامه در جهت اجرای فصل ۳ اساسنامه انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم راجع به منابع مالی انجمن و ساز و کار هزینه کرد آن و به منظور ایجاد وحدت رویه در زمینه امور مالی انجمن و تسهیل در امر کنترل و نظارت بر مصرف منابع مالی که در اختیار هیات مدیره قرار دارد نگاشته میشود.
این آیین نامه در ۶ ماده و ۷ تبصره تدوین میگردد و هیاتمدیره مکلف به رعایت دقیق مفاد آن میباشند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل به عهده رئیس انجمن و نظارت آن به عهده بازرس انجمن میباشد.
ماده ۱- وظایف:
وظایف کمیته مالی انجمن عبارت است از:

 • بررسی و تصویب برنامههایی که بار مالی برای انجمن ایجاد میکند.
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات مالی انجمن و دستورالعملهای مالی مرتبط.
 • همکاری مستمر با رئیس انجمن و خزانه دار، در استفاده صحیح از منابع مالی با رعایت صرفه جویی.
 • تنظیم گزارش مالی دقیق و شفاف در پایان هر دوره و پیش از برگزاری مجمع عمومی سالیانه و تایید و امضای آن توسط اعضای کمیته مالی جهت ارائه و قرائت در صحن مجمع عمومی.
  • تبصره ۱: این گزارشها بایگانی خواهد شد و در صورت اعلام نیاز یک نسخه در اختیار وزارت کار قرار خواهد گرفت.
  • تبصره ۲: پایان سال مالی انجمن پایان آذر ماه و پیش از برگزاری مجمع عمومی خواهد بود.
 • ثبت کلیه عملیات مالی و اسناد هزینهها توسط خزانهدار انجمن و با رعایت کامل مقررات مربوطه در دفاتر ذیربط.
 • رئیس انجمن و خزانهدار مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مالی بوده و موظفند این اسناد را بایگانی و
 • در جای امن به نحوی که همیشه آماده حسابرسی توسط بازرس انجمن باشد، نگهداری کنند.
 • تنظیم گزارش اموال اسقاطی انجمن و ارایه به هیاتمدیره و بازرس انجمن و اقدام جهت جایگزین نمودن.
 • اقدام و تلاش در جهت جذب حامی مالی (اسپانسر) برای ارتقای سطح خدمات رفاهی.
 • اقدام برای هرچه بهتر و کاملتر کردن پوشش بیمه اعضا.
 • پیگیری و تلاش برای خرید بیمه عمر برای همه اعضا.


ماده ۲-اعضای کمیته مالی و رفاهی انجمن:
کمیته مالی انجمن که عضویت در آن افتخاری است، در اول هردوره و بلافاصله پس از آغاز به کار انجمن با ترکیب زیر تشکیل
می گردد:

 • رئیس هیات مدیره انجمن
 • خزانه دار
 • سه نفر از اعضای خوشنام انجمن بصورت داوطلب

ماده ۳- منابع مالی :
منابع مالی انجمن طبق ماده ۷ اساسنامه انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم عبارتند از:

 • حق عضویت سالانه اعضا که به حساب انجمن واریز می گردد.
 • حق فیلم یا سریال (تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی) یا تیزر تبلیغاتی.
 • حق ورودی برای عضوی که با درخواست عضویت او موافقت شده و به عضویت انجمن درآمده.
  • تبصره ۱: تعیین میزان حق عضویت سالانه، حق فیلم و … و حق ورودی برعهده کمیته مالی و تصویب نهایی در مجمع عمومی سالانه میباشد.
  • تبصره ۲: بازه زمانی جهت پرداخت حق عضویت ۳ماهه ابتدای سال و حق فیلم و … پایان دی ماه هر سال میباشد.
  • تبصره ۳: کارگروه مالی با تصویب اکثریت اعضا مخیر است نظر به وضعیت مالی اعضای انجمن صنفی، رعایت و تسهیلات لازم در نحوه دریافت وجوه را بنماید.
 • کمکهای داوطلبانه اعضا انجمن واشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو.
  • تبصره ۳: کمکهای مالی از اشخاص حقیقی که عضو انجمن نیستند و همچنین اشخاص حقوقی با اطلاع وزارت کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
 • هر سهمی که از طریق خانه سینما در اختیار انجمن قرار میگیرد.
 • وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و فوق برنامه انجمن.
  • تبصره ۳: سایر وجوهی که با تصویب مراجع ذیصلاح در اختیار انجمن قرار میگیرد از نظر این دستورالعمل در زمره منابع مالی انجمن تلقی میگردد.

ماده ۴- مصرف منابع مالی(هزینه ها)
منابع مالی انجمن برای هزینه کرد در موارد ذیل پیشبینی شده است:
تنخواه مورد نیاز انجمن شامل هزینه تهیه مواد و لوازم مصرفی اعم از اداری، بهداشتی، پذیرایی و حمل و نقل.
تبصره ۱: در ابتدای هر سال مالی میزان تنخواه مورد نیاز از طرف خزانهدار برآورد میشود و از طرف انجمن در
اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.
ارتباطات و فنآوری (هزینههای پستی، مخابرات، نگهداری و بهرهبرداری از سایت انجمن)
هزینه های مربوط به پشتیبانی از کارگروه فرهنگی شامل فعالیتهای فرهنگی، پژوهشی، برگزاری و اجرای مراسم به مناسبت های مختلف.
حق اشتراک مجلات و نشریات پژوهشی و سینمایی.
تهیه وسایل و تجهیزات غیر مصرفی مورد نیاز انجمن.
تعمیرات تجهیزات و وسایل غیر مصرفی انجمن.
پرداخت کمکهای مالی ضروری به اعضای انجمن.
پرداخت حقوق ماهانه منشی انجمن و هر فردی که طبق قرارداد خدماتی را به انجمن انجام دهد.
سایر موارد پیشبینی نشده در این ماده که انجام آن در ارتباط با فعالیت انجمن ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ماده ۵- نحوه نگهداری و پس انداز منابع مالی:
برای نگهداری از وجوهی که در اختیار انجمن خواهد بود، حساب بانکی انجمن به نام انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم سینما نزد یکی از شعب بانکهای دولتی با معرفی وزارت کار افتتاح میشود.
برداشت از حساب مذکور با ۲ امضای رئیس هیات مدیره انجمن و خزانه دار صورت خواهد پذیرفت.
نگهداری وجوه بصورت نقدی و غیر متمرکز (باستثناء تنخواه گردان) اکیداً ممنوع میباشد.

ماده ۶- قوانین کلی:
جلسات کمیته مالی با حضور حداقل ۳ عضو که رئیس یا نایب رئیس در بین ایشان باشد رسمیت میابد و مصوبات کمیته با اکثریت آرا قابل اجرا است، رئیس کارگروه مکلف به دعوت اعضا برای تشکیل جلسه میباشد.
جلسات کمیته مالی حسب ضرورت جهت تصمیم گیری در مورد وظایف محوله خواهد بود و به هر حال تشکیل جلسات کمیته مالی حداقل ۲ماه یکبار الزامی است.
-تبصره ۱: در مواردی که هزینهای جنبه فوری داشته باشد و تاخیر در آن منجر به زیان وخسارت گردد و به علت ضیق وقت امکان طرح و تصویب در کمیته مالی انجمن میسر نباشد، رئیس انجمن مجاز است حداکثر تا سقف ۲2 درصد از کل بودجه سال را برای این قبیل موارد هزینه کند و در اولین جلسه کمیته مالی و رفاهی این موضوع را به اطلاع اعضای کمیته برساند.
کلیه اموال خریداری شده از منابع مالی و هدایای غیر نقدی جزو اموال انجمن بوده و هیاتمدیره مکلف به حفظ و نگهداری آن میباشد.
در صورتی که اموالی از طرف خانه سینما، اعضای انجمن و سایر اشخاص به صورت امانی و موقت در اختیار انجمن گذاشته شود، هیات مدیره مکلف به حفظ و نگهداری آن بوده و می بایست بلافاصله پس از رفع نیاز و در قبال اخذ رسید مسترد دارد.
تنظیم صورت جلسه کمیته مالی انجمن بر عهده منشی کارگروه مالی که در اولین جلسه انتخاب می شود خواهد بود و در ابتدای جلسه بعد به امضای حاضرین در جلسه خواهد رسید.
این دستور العمل از تاریخ تصویب در هیات مدیره لازم الاجرا میباشد و با صدور آن کلیه آیین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامههای قبلی که در این خصوص صادر گردیدهاند لغو و بلااثر میگردد.