بیانیه انجمن صنفی طراحان فیلم سینمای ایران

انجمن صنفی طراحان فیلم سینمای ایران در راستای عمل به وظایف حرفه ای و انسانی خود، ضمن اعلام حمایت از “بیانیه زنان دست اندر کار سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این عرصه” ، همراهی خود را تا رسیدن به اهداف مورد نظر بیانیه اعلام میدارد.

آرزوی ما ایجاد فضایی سالم و به دور از هر نوع خشونت برای جامعه‌ی سینمای ایران‌است .
به امید آن روز
١٤٠١/٠١/١٤