معرفی کتاب طراحی صحنه


معرفی کتاب طراحی صحنه

این کتاب طراحی صحنه را در دو بخش؛ «مفهوم طراحی» و «اجرای طرح» مورد بررسی قرار می‌دهد. ابتدا از منظر هنر های تجسمی، روشهای ایده پردازی، شیوه‌های اجرای دوبعدی و در نهایت اجرای سه‌بعدی طرح را به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در بخش دوم، اجرای طرح که شامل مراحل مختلف ساخت و اجرای فنی است با معرفی و شناسایی کامل ابزار و مواد، و همچنین بخش نهایی اجرا چون رنگ و نقاشی و پوشش سطوح و ساخت اکسسوار صحنه و در نهایت نصب، جابه‌جایی و نگهداری دکور مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد. کتاب حاضر سالها به عنوان اثری مرجع مورد استفاده اساتید و دانشجویان رشته طراحی صحنه قرار گرفته است. کتاب حاضر به دفعات توسط نویسندگان به نام خود مورد بازنویسی و ویرایش قرار گرفته و به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شده است.کتاب حاضر در یازده فصل منتشر شده که شامل تصاویری رنگی است که در پیوست ان جانمایی شده است.
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: طراحی صحنه و تئاتر
فصل سوم: طراحی صحنه در مقام هنری تجسمی
فصل چهارم: ایده طراحی
فصل پنجم: پیاده کردن طرح بر کاغذ
فصل ششم: طراحی صحنه و اجرای فنی
فصل هفتم: ساخت دکور
فصل هشتم: رنگ در طرح
فصل نهم: رنگ‌آمیزی صحنه
فصل دهم: جابه‌جایی و نگهداری
فصل یازدهم: وسایل صحنه و طراح